Tagged: Dù chưa phát hành nhưng album vol 9 của Mỹ Tâm đã cháy hàng